Reglement Park Trips

Reglement Park trips

Bij Park Trips is iedereen vrij om activiteiten te organiseren. Toch vragen wij rekening te houden met onderstaande regels zodat een goede werking zonder problemen gegarandeerd kan worden.

Park Trips behoudt zich het recht om ten allen tijde het reglement te wijzigen en om regels toe te voegen zonder aankondiging.

 

Verantwoordelijkheid

Park Trips is geenszins aansprakelijk voor diefstal voor, tijdens en na activiteiten die gepland zijn onder Park Trips.

Park Trips is geenszins aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van deelnemers aan activiteiten die gepland zijn onder Park Trips. Noch is Park Trips aansprakelijk voor schade toegebracht door deelnemers aan derden voor, tijdens en na activiteiten gepland onder Park Trips.

 

Deelname aan activiteiten

Gelieve ten laatste één week op voorhand je aanwezigheid op een activiteit te bevestigen door op de betreffende evenementpagina op Facebook je aanwezigheid op ‘Gaat’ of ‘Gaat niet’ te zetten.

Met mensen wiens deelname in de week voor de activiteit op ‘Misschien’ staat wordt geen rekening gehouden door de organisator.

Indien je in die laatste week alsnog wenst deel te nemen aan de activiteit dien je niet alleen je aanwezigheid op de betreffende evenementpagina op Facebook te veranderen op ‘Aanwezig’ maar ook op deze evenementpagina een bericht te posten dat je alsnog aanwezig zult zijn. Op deze manier is de organisator op de hoogte van je komst en kan er rekening met je worden gehouden.

Bij meerdaagse trips kan het nodig zijn dat er een vroegere deadline vereist is dan één week. Indien dit het geval is laat de organisator dit weten op de betreffende evenementpagina op Facebook.

Indien er op het laatste moment een omstandigheid je noodzaakt om niet aanwezig te kunnen zijn op het evenement wordt het heel erg geapprecieerd als je de organisator nog op de hoogte brengt.

 

Betalingen bij meerdaagse trips

Bij meerdaagse trips kan het zijn dat er op voorhand een betaling gevraagd wordt (hotels die geboekt moeten worden, groepsaankoop tickets,…). De verantwoordelijkheid over de communicatie en uitvoering van deze betaling ligt bij de organisator van het evenement.

De organisator geeft een overzicht van alle kosten. Voor kosten die op voorhand betaald dienen te worden laat de organisator weten tegen wanneer hij welke som ontvangen dient te hebben.

De organisator bepaalt in overleg met de deelnemers hoeveel tijd men krijgt om op voorhand te betalen. Gelieve de afspraken na te leven. Indien er omstandigheden zijn waardoor de betaling niet tijdig kan voldaan worden, dient u de organisator te verwittigen en zelf een nieuwe afspraak te maken.

De organisator heeft het recht om deelnemers die kosten op voorhand niet betalen te weren van het evenement.

Deelnemers die op voorhand betalen maar niet aanwezig zijn bij vertrek of tijdens de activiteit kunnen hun geld niet terugkrijgen van de organisator. Er is een uitzondering voor personen wiens aanwezigheid gefnuikt werd door dringende omstandigheden.

 

Transport

Park Trips is niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de activiteit of vertrekplaats. U dient zelf vervoer te regelen. Dit kan u regelen via de betreffende evenementpagina op Facebook of de timeline van Park Trips op Facebook.

 

Betaling chauffeur bij carpooling

Indien er gecarpoold wordt, worden de kosten van benzine en eventueel tol gedeeld door het aantal inzittenden. Deze wordt achteraf betaald aan de chauffeur. De chauffeur kiest zelf of hij cash of via overschrijving betaald wordt.

In geval van overschrijving is het de verantwoordelijkheid van de chauffeur om zijn rekeningnummer door te geven aan de passagiers.

Indien de chauffeur geen betaling ontvangt, heeft de chauffeur het recht u in de toekomst te weigeren nog mee te rijden met hem. Indien blijkt dat men bij verschillende chauffeurs de gezamenlijke kosten niet betaald heeft, is een uitsluiting van Park Trips mogelijk.

 

Gedrag tijdens evenementen

Men dient steeds het reglement van een pretpark, dierentuin,… te respecteren.

Park Trips is niet verantwoordelijk voor personen die het reglement van het park/dierentuin,… niet respecteren.

Respecteer de afgesproken vertrektijden. Niemand wacht graag.

Agressief gedrag (zowel fysiek als verbaal), pesterijen, intimidatie, bedreigingen, bezit of gebruik van wapens, bezit of gebruik van verdovende/verboden middelen worden niet geduld en leid tot een uitsluiting van Park Trips en al zijn evenementen.

Bij buitenlandse trips dient men steeds de wetten van dat land te respecteren en na te leven.